Ban biên tập giới thiệu toàn văn Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 18/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo xây dựng, phát triển thị xã Sông Cầu lên thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2025.

NGHỊ QUYẾT
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY
về lãnh đạo xây dựng, phát triển thị xã Sông Cầu
lên thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2025
—–

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết về lãnh đạo xây dựng, phát triển thị xã Sông Cầu lên thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2025 như sau: