Phú Yên sẽ có 18 đô thị vào năm 2030

UBND tỉnh Phú Yên vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 148/NQ-CP ngày 11/11/2022 của Chính phủ và Chương trình hành động số 19-CTr/TU ngày 23/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, phấn đấu đến năm 2025 toàn tỉnh Phú Yên có khoảng 12 đô thị và đến năm 2030 có khoảng 18 đô thị. Đến năm 2025, 100% các đô thị hiện có và đô thị mới có quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, chương trình cải tạo, chỉnh trang, tái thiết và phát triển đô thị; bảo đảm tối thiểu 100% đô thị loại III trở lên (thị xã Sông Cầu loại III, thành phố Tuy Hòa loại II) hoàn thiện tiêu chí phân loại đô thị về cơ sở hạ tầng đô thị, nhất là hạ tầng về y tế, giáo dục, đào tạo và công trình văn hóa cấp đô thị.

Phấn đấu đến năm 2030, Phú Yên hình thành một số trung tâm đô thị trực thuộc tỉnh đạt các chỉ tiêu về y tế, giáo dục và đào tạo và công trình văn hóa cấp đô thị.

Tỉnh này cũng phấn đấu diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người tại khu vực đô thị đạt tối thiểu 28 m2 vào năm 2025 và đạt tối thiểu 32 m2 vào năm 2030.

Phú Yên cũng xác định trục đô thị ven biển là trục động lực chính với chuỗi đô thị ven biển Sông Cầu – Tuy An – Tuy Hòa – Đông Hòa, kinh tế đô thị ven biển chiếm trên 75% tiềm lực kinh tế của tỉnh, đây là khu vực kinh tế trọng điểm, có trình độ phát triển cao nhất tỉnh. Xây dựng 01 đô thị thông minh trung tâm cấp tỉnh,…

UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước được giao, tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai 05 nhóm nhiệm vụ chủ yếu gồm: Thống nhất nhận thức, hành động về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị tỉnh Phú Yên; nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý quy hoạch đáp ứng yêu cầu xây dựng, quản lý phát triển đô thị bền vững; đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại, liên kết, thích ứng với biến đổi khí hậu; xây dựng các nhiệm vụ, đề án chuyên ngành; xây dựng các cơ chế chính sách, văn bản quy phạm pháp luật

0898 39 39 89
Liên hệ